PDF להורדה

אגודות שיתופיות – ארכה כללית להגשת דוחות כספיים לשנת 2019

שנה: 2020

מספר החוזר: 100.2020


ברצוננו לעדכנכם, אודות הודעת רו"ח אלעד חבשוש, מנהל חטיבת חשבונאות, פיקוח וחקירות באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה (משרד רשם האגודות השיתופיות) בדבר ארכה כללית להגשת דוחות כספיים לשנת 2019, עד לתאריך 30 בנובמבר 2020, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בהודעה.

להלן לשון ההודעה:

"תקנה 4 (א) לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975 קובעת כי: "האגודה תגיש לרשם, תוך שמונה חודשים מתום שנת הכספים או בתוך שלושים ימים מיום שהושלמה ביקורת החשבונות, לפי המוקדם, את הדוחות הכספיים המבוקרים שלה כשהם ערוכים לפי כללי חשבונאות ולפי תקנות הדוחות".

בשל המעבר לדיווח מקוון ונוכח מצב העניינים עקב נגיף הקורונה המתמשך, לא תיאכף חובת הגשת דוחות כספיים לשנת 2019 עד לתאריך 30.11.2020 לכלל האגודות השיתופיות, ככל שהאגודה הגישה את דוחותיה הכספיים לרשם עד לשנת 2018 כולל, כנדרש.

לתשומת לבכם, לא יישלחו אישורי ארכה פרטניות. אגודה שיתופית העומדת בתנאי המצוין לעיל, תראה כאילו קיבלה ארכה אוטומטית.

לידיעתכם, אגודה אשר לא תגיש דוחותיה כנדרש על פי הקבוע בתקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), התשל"ה-1975 ותקנה 1 לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), התשל"ו-1976, חשופה לקבלת קנס מנהלי."

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן