שירותי ביקורת וחשבונואות

ענף החשבונאות בישראל עבר שינויים והתפתחויות וביניהם עדכונים של כללי החשבונאות הישראליים והטמעת התקינה הבינלאומית (IFRS) אשר חברות ציבוריות מחויבות לדווח בהתאם לה.
בעקבות התקינה החדשה השתנו צרכי התאגידים מהבחינה החשבונאית, הורחבה אחריותם של נושאי המשרה וקשר שוטף ואישי עם הלקוח וניתוח הסביבה העסקית שלו הפך להיות חלק בלתי נפרד מתהליך ביקורת ועריכת הדוחות הכספיים של התאגידים.
במשרדנו פועל צוות מיומן אשר מתמחה בכללי החשבונאות והביקורת הישראליים והבינלאומיים (IFRS) ומעניק שירותי ביקורת, עריכת דוחות כספיים וייעוץ למספר רב של תאגידים וחברות ציבוריות ממגזרים שונים במשק.

בין שירותי הפירמה ניתן למצוא:

עריכת דוחות כספיים

על פי כללי ה – IFRS ותקנות ניירות ערך.

יישום התקינה הבינלאומית

יישום התקינה הבינלאומיות בהתאם לכללי ה-IFRS ומתן חוות דעת מומחה לעניין.

בדיקת נאותות חשבונאית

בחינת המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה.

הקצאת עלות רכישה PPA

הערכת שווי נסים בלתי מוחשיים והקצאת עלות הרכישה.

תגמול מבוסס הון (אופציות לעובדים)

הקצאת אופציות לעובדים כתגמול.

ועדת גושן

סיוע לחברות בעריכת מבדקים לבחינת האפקטיביות של בקרות מפתח.

ERM – ניהול סיכונים

פיתוח מנגנון פנים ארגוני לזיהוי וניהול סיכונים.

דילוג לתוכן